പുതിയ അദ്ധ്യായം….

നാളെ തുടങ്ങുകയായി ജിവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം, പോകാൻ കാതങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ചോദിച്ചു നിർത്തട്ടെ…..

Wanderers…

Oh my dear far flying bird, Can i fly with you my friend, Let’s listen to the flowing rivers, And play in the mountain fogs, Let’s kiss the smiling flowers, And rest in top tree branches, Let’s sing the song of happiness, And dance to falling rain drops, Let’s live the dreams and weave, The […]

The Painter…

Searching for those eyes and, Looking for those smiles, In his every picture, He realised there is a canvas inside him, Where the colour is red and, the painter is ❤ .